Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg

Johann Albrecht Herzog zu Mecklenburg

Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, Regent des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin (1897 – 1901) und des Herzogtums Braunschweig (1907 – 1913)